top of page
Неозаглавен (30 × 22 см) (1).jpg

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ

БИЗНЕС ИМОТИ

ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

Оценката на недвижим имот дава реалната негова парична стойност към днешна дата. Всяка оценка се основава на задълбочено проучване на пазарните условия и множество фактори и данни за имота и външната среда. За изготвянето на пазарна оценка прилагаме последните български, европейски и международни стандарти за оценяване и всички основни подходи на оценка – пазарен подход, приходен подход и разходен подход.

Оценяването се извършва на място, от експерти по оценка на недвижими имущества.
Колекция от технически, икономически и правни параметри ни позволява обективно да оценим пазарната стойност на вашето имущество по отношение на местния пазар в момента.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

     Жилищен имот

 • Документ/и/, удостоверяващ/и/ правото на собственост върху имота

 • Скица на поземления имот, издадена от общината по местонахождение на или Кадастрална схема/скица с идентификатор по ЗК при влязъл в сила кадастрален план за имота

 • При оценка на цели сгради – разрешение за строеж, одобрени архитектурни проекти, екзекутивна документация /част архитектурна/ разрешение за ползване / удостоверение за въвеждане в експлоатация                                                              Нежилищен имот

 • Нотариален акт за правото на собственост върху имота/земята;

 • Скица на поземления имот, издадена от общината по местонахождение на или Кадастрална схема/скица с идентификатор по ЗК при влязъл в сила кадастрален план за имота

 • Разрешение за строеж, одобрени архитектурни проекти, екзекутивна документация /част архитектурна/ разрешение за ползване / удостоверение за въвеждане в експлоатация

 • Сключени договори за наем към момента на оценката                                                                                                                                                Оценка на незавършени имоти

 • Документ/и/, удостоверяващ/и/ правото на собственост върху земята. Нотариален акт за: учредено право на строеж; право на надстрояване или пристрояване на заварена сграда;

 • Одобрена строителна документация;

 • скица /виза/ за проучване и проектиране

 • Разрешение за строеж и одобрен архитектурен проект.

 • Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

 • Удостоверение по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ за етап на завършеност груб строеж                                                                                               Оценка на Бизнес имоти.

 • Документ/и/, удостоверяващ/и/ правото на собственост върху имота

 • Скица на поземления имот, издадена от общината по местонахождение или Кадастрална схема/скица с идентификатор по ЗК при влязъл в сила кадастрален план за имота

 • Разрешение за строеж, одобрени архитектурни проекти, екзекутивна документация /част архитектурна/ разрешение за ползване / удостоверение за въвеждане в експлоатация

 • Инвентарна книга

 • Финансови отчети

 • Приходи от леглова база, ресторант и др. дейности, брой стаи/легла и заетост (за хотел) или продадени горива (за бензиностанция) ИЛИ Сключени договори за наем към момента на оценката                                                                                                                           Оценки на парцели – в регулация, извън регулаци, с разрешение за строеж

 • Документ/и/, удостоверяващ/и/ правото на собственост върху земята.

 • Скица на поземления имот, издадена от поземлената комисия по местонахождение на или Кадастрална схема/скица с идентификатор по ЗК при влязъл в сила кадастрален план за имота.

 • Виза за проучване и проектиране (ако има)

 • Разрешение за строеж и одобрен архитектурен проект (ако има).

Срокове за изпълнение на оценка на недвижимо имущество

 • апартамент – 3 дни

 • едноетажна къща с прилежаща земя – 3-4 дни

 • търговски обект /до 100 кв.м./ – 3-5 дни

 • офис /до 200 кв. м. РЗП/ – 3-5 дни

 • поземлен имот в/извън регулация – 4-5 дни

 • склад с прилежащ терен /до 300кв. м. РЗП/ – 3-5 дни

В зависимост от сложността и предназначението на оценката, стандартните ни срокове може да варират.

 

За повече информация и въпроси позвънете на телефон +359887 247 514 

или ни пишете на ocenki@decision-ts.com

bottom of page